Kunnskapsbasert næring i sterk vekst

Samtidig som norsk havbruksnæring er i sterk vekst og der både politisk miljø, forvaltning, forskning og næring legger til grunn at det er et potensial for en 5-dobling av aktiviteten de neste tretti år, skjer det en rask og kunnskapsbasert utvikling innen teknologi, drift, biologi, fiskehelse og genetikk. Dette krever både flere ansatte og ansatte med høyere kompetanse på flere områder. Meldingene fra bransjen er tydelige: Norsk havbruk trenger oppdaterte utdanningsløp på flere kompetansenivåer.

Utdanning i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked

Målet med etableringen av Norsk Havbruksakademi er å utvikle et ledende opplæringssenter innen akvakultur med tilbud langs hele kompetansekjeden. I tillegg til klasseromsbaserte opplæringstilbud, vil modul-, samlings- og nettbaserte studier gi Norsk Havbruksakademi et nasjonalt marked. Norge som en internasjonalt ledende aktør innen akvakultur i kombinasjon med ny opplæringsteknologi, gir spennende muligheter også i et internasjonalt opplæringsmarket.


** Norsk Havbruksskole har søkt godkjenning som fagskole og Norsk Havbruksakademi  har inngått
intensjonsavtale med Nord Universitet om et samarbeid for kurs på bachelor- og mastergradsnivå

Opplæring på flere nivå

Opplæringsvirksomheten omfatter Norsk Havbruksakademi, Havbruksakademiet og Norsk Havbruksskole som samlet skal dekke hele kompetansekjeden innen akvakultur; fag- og sertifiseringskurs, videregående utdanning* (fagbrev i akvakultur) og høyere utdanning** på fagskole- og høgskolenivå.

Våre opplæringstilbud

 • Fag- og sertifiseringskurs inkludert 120 timers kurs for teoretisk fagprøve i akvakultur
 • Fagutdanning – Videregående skole*
  Havbruksakademiet har søkt godkjenning som videregående skole med planlagt oppstart i 2018. Skolen har søkt om godkjenning for 15 elever på hver av trinnene VG1 Naturbruk – Akvakultur og VG2 Akvakultur med yrkesfaglig fordypning og påfølgende to års læretid i bedrift.
 • Høyere utdanning
  • Fagskoleutdanning**
   Norsk Havbruksskole har søkt godkjenning som fagskole innen akvakultur med studietilbudene Havbrukstekniker og Driftsleder Havbruk. Dette vil gi spennende videreutdanningsmuligheter for fagoperatører i akvakultur med planlagt oppstart i 2018.
  • Høgskolestudier**
   Norsk Havbruksakademi har inngått en intensjonsavtale med Nord Universitet som omfatter et samarbeid om kurs på bachelor- og mastergradsnivå.

Optimal beliggenhet og samarbeid med lokale aktører

Norsk Havbruksakademi har en unik beliggenhet i et maritimt miljø med nærhet til oppdrettsfasiliteter. Samarbeid med ledende oppdrettsaktører i regionen og med andre opplæringsaktører, sikrer en bred faglig forankring.

Undervisningstillatelse for akvakultur

For å kunne tilby en realistisk og kvalitativt god opplæring i praktisk akvakultur i tråd med næringens behov, har Havbruksakademiet søkt Fiskeridirektoratet om undervisningstillatelse for produksjon av laks. Dette vil sikre våre elever relevant kompetanse i praktisk drift og sentrale driftsproblemstillinger i oppdrettsnæringen og vil kunne gi mulighet til forskningsbaserte studier. Driften av tillatelsen vil skje i samarbeid med et eller flere av oppdrettsselskapene i regionen.

Faglig Råd – Akvakultur

Norsk Havbruksskole har opprettet et Faglig Råd, – et rådgivende organ for skolen med ressurspersoner fra havbruksbransjen som skal sikre våre elever et oppdatert undervisningstilbud i samsvar med arbeidsmarkedets behov.

God mottagelse

Etableringen av Norsk Havbruksakademi støttes av Sjømat Norge, Brønnøy kommune, Sør-Helgeland Regionråd og av en samlet havbruksnæring i regionen.


Sjømat Norge:
 • Vi ser svært positivt på initiativet som er reist på Helgeland for å etablere et nytt utdanningstilbud. Dette vil være svært positivt for næringslivet i regionen og for unge som ikke trenger å reise så langt for enten å ta utdanning, videre- eller etterutdanning.