HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING I AKVAKULTUR

 

Norsk Havbruksfagskole tilbyr fagskolestudiene Havbrukstekniker (30 studiepoeng) og Driftsleder Havbruk (60 studiepoeng – “Fagskolegrad”), samt modulkurset: Driftsplanlegging, økonomi og ledelse (10 studiepoeng). Modulkurset tilsvarer modul 8 i Driftsleder Havbruk. Studiene omfatter teori og praksis og skal forberede studenten til arbeid på sjøbaserte oppdrettsanlegg i tråd med nye krav, ny kunnskap og ny teknologi innen havbruksnæringen, herunder nødvendige sertifiseringskurs. Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og opptak krever fagbrev som fagoperatør i akvakultur eller tilsvarende realkompetanse. For realkompetansevurering, se Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagebehandling ved Norsk Havbruksfagskole AS. 

 

HAVBRUKSTEKNIKER

Havbruksteknikerstudiet gjennomføres som deltidsstudium over ett år har et omfang tilsvarende ett semester på fulltid (30 studiepoeng). Studiet gir oppdatert kunnskap innen fiskevelferd, fôring og driftsteknikk samt de sertifiseringer som i dag kreves for å kunne utføre arbeidsoppgavene på et moderne, sjøbasert oppdrettsanlegg.

Klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom
For å gjøre studiet mest mulig fleksibelt, gjennomføres den teoretiske delen av utdanningen som tradisjonell klasseromsundervisning eller i virtuelt klasserom, der du – om ønskelig – kan følge undervisningen fra din egen PC, uavhengig av hvor du er. Du vil være en aktiv del av klassen og kommuniserer med læreren og dine medstudenter som om du var til stede i klasserommet.

Om studiet
Studiet omfatter 5 moduler (med forbehold om endringer av innhold og timetall i den enkelte modul):

Modul 1 – Driftsteknikk (105 undervisiningstimer)
Oppdrettsanlegg er dag i stor grad automatiserte og drevet med elektroniske og mekaniske hjelpemidler. Kompetanse i håndtering, kontroll, vedlikehold, feilsøking og enkel feilretting på motorer, aggregat, kompressorer, måleinstrumenter, kraner o.l. står sentralt. Modulen vil også omfatte elektronikk, automasjon og datasystemer samt fjernstyrte undervanns-operasjoner og rømningssikring. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve.

Modul 2 – Fiskevelferd (85 undervisningstimer)
Fiskevelferd og fiskehelse er sammen med fôring de meste avgjørende faktorer for produksjonen. Studentene vil lære seg å vurdere fiskens status, og kjenne til hva som påvirker fiskens helse. Sykdomslære og vurderingskompetanse i ulike faser står sentralt. I tillegg er det lagt inn egne bransjekurs om lakselus, rensefisk og fiskevelferd.
Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve.

Modul 3 – Fôr og fôring (25 undervisningstimer)
Modulen gir en grundig og omfattende innsikt i hvordan man bygger opp optimale fôringsstrategier. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve.

Modul 4 – Sertifiseringskurs (256 undervisningstimer)
Modulen inneholder seks kurs der det kreves sertifisert kompetanse inkludert sertifikat for å føre arbeidsfartøy (teoretisk del), sikkerhetskurs, radiokommunikasjon, kranfører og løfteredskap samt varme arbeider.
Studenter som har gyldige sertifiseringer, kan søke fritak for sertifiseringskurs. Se Forskrift om opptak, studier, eksamener og klageregler §3.2. Merk at for at fagskolen skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning, må minst 30 studiepoeng være avlagt ved skolen.

Modul 5 – Prosjektoppgave I, Miljømessig bærekraft
Prosjektoppgaven er en skriftlig oppgave med tema «Miljømessig bærekraft.» Oppgaven skal dokumentere studentens evne til å koble bransjens bærekraftsmål på miljø til ett eller flere av fagområdene driftsteknikk, fiskehelse eller fôring.
Oppgaven kan løses individuelt, eller i grupper av inntil 3 studenter.

Studiets omfang
Studiet har et omfang på 30 studiepoeng, – ca 800 timer inkludert egenarbeid og eksamener.

Studiefinansiering
Norsk Havbruksfagskole er godkjent for studiefinansiering gjennom Lånekassen.

Faglig- og pedagogisk leder: Arnfinn Torgnes
Arnfinn Torgnes er en nestor i norsk havbruksnæring og har lang erfaring både som fiskeoppdretter og som pedagog.

Søknad til Norsk Havbruksfagskole
Norsk Havbruksfagskole har løpende opptak, og dersom det er flere søknader enn plasser på studiet, vil kvalifiserte søkere plasseres på venteliste i den rekkefølge søknadene er mottatt.

Forbehold om antall studenter
Norsk Havbruksfagskole tar forbehold om tilstrekkelig antall studenter på det enkelte studium.

 

 

DRIFTSLEDER HAVBRUK

Driftslederstudiet har et omfang tilsvarende to semestre på fulltid (60 studiepoeng – Fagskolegrad ) og gjennomføres over tre semestre, – to semestre på deltid og ett semester på heltid. I tillegg til de temaer som inngår i Havbrukstekniker-studiet, omfatter Driftsleder-studiet sentrale forhold i en operativ lederrolle inkludert kvalitetssystemer og risikostyring, HMS og krisehåndtering samt relasjonsledelse.
NB: Gjennomført og bestått Havbrukstekniker-studium gir mulighet til å søke fritak for studiets 5 første moduler og resterende modul 6-10 gjennomføres over ett semester på heltid.

Klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom
For å gjøre studiet mest mulig fleksibelt, gjennomføres den teoretiske delen av utdanningen som tradisjonell klasseromsundervisning eller i virtuelt klasserom, der du – om ønskelig – kan følge undervisningen fra din egen PC, uavhengig av hvor du er. Du vil være en aktiv del av klassen og kommuniserer med læreren og dine medstudenter som om du var til stede i klasserommet.

Om studiet
Studiet omfatter 10 moduler (med forbehold om endringer av innhold og timetall i den enkelte modul):

Modul 1 – Driftsteknikk (105 undervisningstimer)
Oppdrettsanlegg er dag i stor grad automatiserte og drevet med elektroniske og mekaniske hjelpemidler. Kompetanse i håndtering, kontroll, vedlikehold, feilsøking og enkel feilretting på motorer, aggregat, kompressorer, måleinstrumenter, kraner o.l. står sentralt. Modulen vil også omfatte elektronikk, automasjon og datasystemer samt fjernstyrte undervanns-operasjoner og rømningssikring. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve.

Modul 2 – Fiskevelferd (85 undervisningstimer)
Fiskevelferd og fiskehelse er sammen med fôring de meste avgjørende faktorer for produksjonen. Studentene vil lære seg å vurdere fiskens status, og kjenne til hva som påvirker fiskens helse. Sykdomslære og vurderingskompetanse i ulike faser står sentralt. I tillegg er det lagt inn egne bransjekurs om lakselus, rensefisk og fiskevelferd.
Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve.

Modul 3 – Fôr og fôring (25 undervisningstimer)
Modulen gir en grundig og omfattende innsikt i hvordan man bygger opp optimale fôringsstrategier. Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve.

Modul 4 – Sertifiseringskurs (256 undervisningstimer)
Modulen inneholder seks kurs der det kreves sertifisert kompetanse inkludert sertifikatkurs for fører av arbeidsfartøy, sikkerhetskurs, radiokommunikasjon, kranfører og løfteredskap samt varme arbeider.
Studenter som har gyldige sertifiseringer, kan søke fritak for sertifiseringskurs. Se Forskrift om opptak, studier, eksamener og klageregler §3.2.

Modul 5 – Prosjektoppgave I, Miljømessig bærekraft
Prosjektoppgaven er en skriftlig oppgave med tema «Miljømessig bærekraft.» Oppgaven skal dokumentere studentens evne til å koble bransjens bærekraftsmål på miljø til ett eller flere av fagområdene driftsteknikk, fiskehelse eller fôring.
Oppgaven kan løses individuelt, eller i grupper av inntil 3 studenter.

Modul 6 – Kvalitetssystemer og risikostyring (50 undervisningstimer)
Modulen tar utgangspunkt i ISO 9001 og 9011 samt internkontroll (IK-Akvakultur) og risikostyring. Studentene får trening i å vurdere ulke driftssituasjoner opp mot lovverk og andre styrende bestemmelser. Modulen tar videre for seg prinsipper og praktisk bruk av modeller for vurdering og analyse av risiko knyttet til sjøbaserte oppdrettsanlegg.
Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve.

Modul 7 – HMS og krisehåndtering (50 undervisningstimer)
Modulen gir en opplæring i HMS tilsvarende HMS grunnkurs for bedrifter («40-timers kurset»), og legger opp til praktiske øvinger i hvordan driftsledere jobber med systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på et operativt nivå. Det gis også en innføring i krisehåndtering og personalomsorg, og hvordan dette kan utøves i praksis.
Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve.

Modul 8 – Ledelse I (125 undervisningstimer)
Modulen tar for seg flere sentrale emner og oppgaver i en operativ lederrolle: Etikk, bedriftsprofilering, presentasjonsteknikk, økonomi og driftsplaner.
Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve. Modulen tilbys også som modulkurs – 10 studiepoeng.

Modul 9 – Ledelse II (125 undervisningstimer)
Modulen gir en innføring i i relasjonsledelse, og generelt om det å utøve en lederrolle, herunder konflikter, motivasjon og kommunikasjon. Det vil bli trent i rollespill og medarbeidersamtaler. Samlet skal denne modulen gi innføring i psykologiske og sosiale dimensjoner i mellommenneskelige forhold på arbeidsplassen.
Modulen avsluttes med en ferdighetsprøve.

Modul 10 – Prosjektoppgave II
Prosjektoppgaven skal dokumentere studentens evne til å fordype seg i et av fagområdene: Kvalitetssystemer og risikostyring, MHS og krisehåndtering og Ledelse, samt vise hvordan praksis innen ett fagområde kan påvirke andre.
Oppgaven kan løses individuelt, eller i grupper av inntil 3 studenter

Studiets omfang
Studiet har et omfang på 60 studiepoeng, – ca 1500 timer inkludert egenarbeid og eksamener.

Studiefinansiering
Norsk Havbruksfagskole er godkjent for studiefinansiering gjennom Lånekassen.

Faglig- og pedagogisk leder: Arnfinn Torgnes
Arnfinn Torgnes er en nestor i norsk havbruksnæring og har lang erfaring både som fiskeoppdretter og som pedagog.

Søknad til Norsk Havbruksfagskole
Norsk Havbruksfagskole har løpende opptak, og dersom det er flere søknader enn plasser på studiet, vil kvalifiserte søkere plasseres på venteliste i den rekkefølge søknadene er mottatt.

Forbehold om antall studenter
Norsk Havbruksfagskole tar forbehold om tilstrekkelig antall studenter på det enkelte studium.


Søknad – Norsk Havbruksfagskole

Søknadsfrist: Norsk Havbruksfagskole har løpende opptak
Skolestart: 06. september 2021
Kontakt: Tel.: 91 92 11 07
post@havbruksfagskolen.no